Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Oldemarkt – Oldemarkt

Welkom op de praktijksite

Op deze website vindt u alle informatie over de Huisartsenpraktijk Oldemarkt: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden, informatie over de ANW-zorg (avond- nacht- weekend) via de Dokterswacht Friesland (DWF), uitleg over de verschillende services die we bieden, diverse invulformulieren etc.

Huisartsenpraktijk Oldemarkt
De Klokkemaat 2 8375HC Oldemarkt

Praktijkinformatie


Foto’s : Jan Willem Dragt – 5d Architectuur & Fotografie

Huisartsenpraktijk Oldemarkt, algemeen

De drie huisartsen in Oldemarkt werken in maatschapsverband. U bent ingeschreven op naam van de maatschap. Dit betekent dat u bij een spreekuurbezoek niet steeds dezelfde arts zult treffen. Indien u om welke reden dan ook voorkeur heeft voor één van de drie artsen, dan wordt u verzocht dit bij het maken van de afspraak dit duidelijk kenbaar te maken, zodat er met uw wensen zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden. Niet alle drie de huisartsen zijn elke dag aanwezig.

Openingstijden praktijk en apotheek
De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 -17.00 uur.

De telefoon – De praktijk is altijd telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden van 8.00-17.00u. Er wordt per dag vaak gebeld. De lijn kan dus regelmatig bezet zijn. Dit komt de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk niet ten goede. Wij moeten u daarom dringend verzoeken telefoongesprekken met de praktijkassistenten zo kort en zo zakelijk mogelijk te houden. De telefoon is voorzien van een wachtrij, blijf dus aan de lijn en belt u niet steeds opnieuw, u wordt dan zo snel als mogelijk geholpen.

Uitslagen specialistisch en ander onderzoek (zoals laboratorium/ Röntgen en overige)
Uitslagen van speciale onderzoeken, zoals Röntgen foto’s, laboratoriumonderzoek, uitstrijkjes en ook de resultaten van een bezoek aan een medisch specialist, kunt u telefonisch opvragen bij de praktijkassistente, het liefst na 11.30u. U wordt dus niet automatisch over de uitslagen geïnformeerd door een medewerker van de praktijk. Hiervoor ligt het initiatief bij u omdat alleen op die manier gegarandeerd is dat u altijd de uitslag zult krijgen. Op welke termijn de uitslagen van de diverse onderzoeken bekend zijn, verschilt per onderzoek. Vraag hier daarom altijd naar, zodat u weet wanneer u voor de uitslag kunt bellen. De uitslagen kunt u ook bespreken met een van de huisartsen op het telefonisch spreekuur of op het afsprakenspreekuur.

Administratieve- en financiële zaken
Afhalen formulieren, verwijsbrieven e.d. kunt u afhalen aan de balie van de praktijkassistente op werkdagen tijdens de openingstijden van 8:00-17:00 uur.

Vakantiewaarneming
Huisartsenpraktijk Oldemarkt is nooit gesloten in verband met vakanties, zodat de praktijk altijd geopend is.

Verloskunde
De huisartsen van Huisartsenpraktijk Oldemarkt begeleiden geen zwangerschappen en/of bevallingen. Dit wordt gedaan door de verloskundigen uit Steenwijk en Wolvega. Zij begeleiden ook thuisbevallingen. Wanneer u zwanger bent, meldt u zich zodra u over tijd bent bij de betreffende verloskundigen. (Steenwijk: 0521- 517481 en Wolvega:0561-613420).

Ziekenhuisbezoek
Door de afstanden en de spreiding van de buurt ziekenhuizen, lukt het ons helaas niet, in het ziekenhuis opgenomen, patiënten te bezoeken. Wel worden na ontslag uit het ziekenhuis patiënten op eigen verzoek of in voorkomende gevallen thuis bezocht.

Gegevensuitwisseling met andere hulpverleners: medicatiebewaking (LSP)
Als u i.v.m. een spoedgeval een bezoek brengt aan een spoedarts en spoedapotheek, dan is het uit oogpunt belangrijk de beschikking te kunnen hebben over uw basisgegevens (medicijngebruik en medische voorgeschiedenis). Inzage in uw gegevens is mogelijk via LSP. Alleen na uw persoonlijke toestemming voor inzage in voorkomende gevallen mag dit gedaan worden. U wordt dan ook gevraagd toestemming hiervoor te geven door (medewerkers van) HuisartsenPraktijk Oldemarkt.

Ketenzorg
Waarom ketenzorg? In Nederland, net als in andere Westerse landen, verandert de samenstelling van de zorgvraag en wordt de zorgvraag ook steeds complexer. We hebben te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste. Vooruitdenken bij zorgverlening en het gezamenlijk aanbieden van zorg, op een plek dicht bij de patiënt, leidt tot hogere kwaliteit. Effectieve ketenzorg vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.
Suikerziekte en Ketenzorg Friesland  – (de zorggroep, waarbij HuisartsenPraktijk Oldemarkt zich heeft aangesloten) organiseert de (keten)zorg voor suikerziekte, Diabetes type 2. Hiervoor is een verbinding gelegd tussen de volgende disciplines: huisartsen praktijken, diëtetiek, diabetes verpleegkundigen, laboratoria, internisten en oogartsen. De huisarts is de spil in de zorg voor patiënten met Diabetes type 2: de huisarts zorgt ervoor dat alle controles (ook door de oogarts, het laboratorium en/of de diëtiste) volgens protocol wordt uitgevoerd. Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met Diabetes te evalueren, worden geanonimiseerde gegevens aangeleverd aan Ketenzorg Friesland.
COPD/astma en Ketenzorg Friesland – Net als suikerziekte zijn COPD en astma chronische ziektes, die beter behandeld en begeleid worden als de zorg georganiseerd is in een ‘ketenvorm’. Ketenzorg Friesland verwacht over niet al te lange tijd daarom ook voor deze ziekten zorg volgens keten-model te kunnen introduceren.